Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

SÜZER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 

GİZLİLİK POLİTİKALARI VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATICI BİLGİ

İşbu gizlilik politikası ve bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmakta olup kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.

Süzer Holding A.Ş.,  müşterilerinin, ziyaretçilerinin ve çalışanlarının bilgilerinin gizli tutulmasına büyük önem verir. Şirketimiz çalışanları görevlerini yerine getirirken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, elde ettikleri kişisel bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mesleki görevlerini yerine getirmede kullanmayı taahhüt eder. 

Süzer Holding A.Ş.’den, hizmet ve/veya ürün almak için şirketimize bildirdiğiniz veya şirketimizce verilen hizmetler kapsamında çeşitli kanallarla temin edilen 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda tanımlanan kişisel verileriniz, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin bilgilendirme yapılabilmesi, her türlü elektronik iletişim yapılabilmesi ve diğer iletişim mesajlarının gönderilebilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, iş başvuruları sırasında paylaşılan kişisel verilerin değerlendirilebilmesi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve ilgili sair mevzuatlar sebebiyle bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılır ve işlenir.

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Şirketimiz doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurt içi – yurt dışı iştiraklerine, mevzuatın izin verdiği hallerde şirketimiz destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere, Şirketimiz’in sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki 3. kişilere, Şirketimiz adına veri bağımsız denetim şirketlerine, ilgili mevzuat uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, çağrı merkezlerimiz, müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular,  SGK kayıtları, bina danışma noktaları, otopark giriş çıkışları, kargo ve posta kanalları, güvenlik kameraları vb. yöntemler ile şirketimizin müşterileri, çalışanları ve/veya ziyaretçileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanır ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanır.

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Müşteriler, ziyaretçiler ve çalışanlar, işbu Bilgilendirme Yazısını okuduklarını ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin Süzer Holding A.Ş. tarafından yasadaki ve yukarıdaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına peşinen izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÜZER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ